Stichting ter bevordering van de volledige uitgave van de correspondentie van Desiderius

Erasmus

ANBI

Wie was Erasmus?

In de eerste brieven, geschreven tussen 1484 en 1500, zoekt Erasmus zijn weg in de wereld. Eerst woont hij vijf jaar lang in het klooster Stein bij Gouda, waar hij tegen zijn zin is ingetreden. Vlak na zijn priesterwijding in april 1492 krijgt hij de kans in dienst te treden van Hendrik van Bergen, bisschop van Kamerijk. Als een verhoopte reis naar Rome niet doorgaat, zoekt hij het als student in Parijs, waar hij woont in het onherbergzame Collège Montaigu. Daar krijgt hij in het gevolg van een van zijn leerlingen, lord Mountjoy, de kans de oversteek naar Engeland te maken.
Een jaar lang (1499-1500) bevalt het hem in Engeland heel goed, vooral door het contact met John Colet en Thomas More. Colet opent hem de ogen voor het christelijk humanisme, wat tot een kentering in Erasmus’ leven zal leiden. Beiden kennen Erasmus al uit brieven aan weer een andere vooraanstaande geleerde, Robert Gauguin in Parijs. Erasmus correspondeert met de jonge Hendrik VIII, met belangrijke humanisten als John Colet en Thomas More, en hij wordt benoemd tot raadsheer van keizer Karel V. Hij overlijdt op 12 juli 1536 in Bazel.

Erasmus bracht de klassieke geest onder de mensen: het humanisme was niet meer het monopolie van enkelen. Zijn pleidooien voor tolerantie legden de basis voor de tolerantiegedachte van latere zestiende-eeuwers als Coornhert en Willem van Oranje. Bij de tolerantie ging het Erasmus vooral om de vrijheid van wetenschap en ideeën.
Erasmus werd al tijdens zijn leven als een van de grote denkers van zijn tijd erkend. Zijn kennis van het Grieks stelde hem in staat het Griekse Nieuwe Testament van fouten te zuiveren, opnieuw te redigeren en in druk uit te geven. Daarmee legde hij een grondslag voor de Reformatie van Luther.

06erasmu